27 Οκτωβρίου 2016

Κατοχή στη Θεσσαλονίκη - Δυο ποιητές (Κλείτος Κύρου, Άνθος Φιλητάς) και μια φωτογραφία

 25 Μαρ­τίου 1943. Κα­τά­θε­ση στε­φά­νου α­πό την Ε­ΠΟΝ του Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης στην προ­το­μή του ναυάρ­χου Νι­κό­λα­ου Βό­τση. Εμπρός ο Άνθιμος Χατζηανθίμου, φοι­τη­τής της Νο­μι­κής, που έ­κα­νε την κα­τά­θε­ση εκ μέ­ρους των φοι­τη­τών, που δια­κρί­νο­νται γύ­ρω, κα­θώς ψάλ­λουν τον ε­θνι­κό ύ­μνο.[Πηγή: ex libris] 
 Δυό ποιητές: ο ποιητής Κλείτος Κύρου φωτογραφίζει τον ποιητή Άνθο Φιλητά (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Άνθιμου Χατζηανθίμου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου