20 Μαρτίου 2016

Έκθεση Παλιές Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης - Μορφωτικό ΕΣΗΕΜΘ -21 Μαρτίου 2016ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1916 ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΓΚΑΣΟΥ 


Η οµάδα του fb «Παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης», µε την υ̟ποστήριξη του Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης, ̟παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας «Ιστορίες του δρόµου – Θεσσαλονίκη 1916 – στα βήματα του Πιγκασού». Η έκθεση θα λειτουργήσει α̟ό τις 20 Μαρτίου ως τις 20 Α̟πριλίου 2016, στην αίθουσα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ. Ο Πιγκασού, (1878-1961), Γάλλος γιατρός της Στρατιάς της Ανατολής, έβγαλε φωτογραφίες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης α̟πό τον Οκτώβρη του 1916 ως τον Ιούνη του 1917. Φωτογράφισε την καθημερινότητα της ̟όλης µε τους ανθρώ̟πους και τις ασχολίες τους. Οι φωτογραφίες του α̟πό δρόµους και µνηµεία ̟που χάθηκαν α̟πό την ̟πυρκαγιά του 1917 και τις οικιστικές ανα̟πλάσεις της ̟όλης συνοδεύονται στην έκθεση και α̟πό µια σηµερινή φωτογραφία του ίδιου σηµείου και ένα χάρτη της ̟περιοχής, για να µ̟πορεί ο ε̟ισκέ̟πτης να καταλάβει ̟πού βγήκε η φωτογραφία και να αντιληφθεί καλύτερα την αλλαγή. Οι φωτογραφίες αυτές ̟παρουσιάζονται για ̟πρώτη φορά σε έκθεση στην Ελλάδα, καθώς µόλις το 2014 άρχισαν να εντο̟πίζονται α̟πό µέλη της οµάδας σε ένα blog ̟που είχε ανοίξει ο Bernard Maurice θέλοντας να τιµήσει τον Ζοζέφ Πιγκασού, ̟που ήταν ̟παππούς του. Ανε̟πεξέργαστες οι εικόνες στην ̟πλειοψηφία τους, ταυτο̟ποιήθηκαν α̟πό την οµάδα µας και αυτό ̟που ̟προέκυψε είναι µια από τις π̟ιο ̟πολύτιµες συλλογές, µε διακόσιες ̟περί̟που φωτογραφίες της ̟όλης α̟πό την ε̟ποχή του Α′ ΠΠ. Με την ευγενική ̟παραχώρηση του Bernard Maurice, έ̟πειτα α̟πό συστηµατική µελέτη του υλικού, είµαστε στην ευχάριστη θέση να ̟παρουσιάσουµε στο κοινό ε̟πιλεγµένες φωτογραφίες της συλλογής.

 Είσοδος ελεύθερη
∆ιάρκεια έκθεσης: 20 Μαρτίου – 20 Α̟πριλίου 2016
Χώρος: Αίθουσα Μορφωτικού Ιδρύµατος ΕΣΗΕΜ-Θ (Λ. Νίκης και Μοργκεντάου 1, 1ος όροφος, Τ.2310 237004)
Ωράριο λειτουργίας: ∆ευτέρα-Σάββατο 11:00-20:00, Κυριακή 11:00-15:00
∆ιοργάνωση: «Παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης»
Ε̟ιµέλεια-Παραγωγή-Χρηµατοδότηση: µέλη και φίλοι της οµάδας «Παλιές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης»
Με την υ̟οστήριξη: Μορφωτικό Ίδρυµα της Ένωσης Συντακτών Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ)
 Περισσότερες ̟ληροφορίες: Θεόδωρος Νάτσινας, τηλ. 2310-449787 (10:00-14:00)


video για την έκθεση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου