23 Σεπτεμβρίου 2015

Η λέξη του μήνα: Ηδονή 16.4

από την Κωνσταντίνα Χονδρογιάννη

Βασίλειος ο Μέγας

"[...] δυσάγωγόν εστι προς αρετήν το γένος των ανθρώπων, 
δια το προς ηδονήν πολλάκις επιρρεπές [...]"

          Μέγας Βασίλειος (330-379)

«ἐπειδὴ γὰρ εἶδε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον δυσάγωγον πρὸς ἀρετὴν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καὶ διὰ τὸ πρὸς ἡδονὴν ἐπιρρεπὲς τοῦ ὀρθοῦ βίου καταμελοῦντας ἡμᾶς τί ποιεῖ; Τὸ ἐκ τῆς μελωδίας τερπνὸν τοῖς δόγμασιν ἐγκατέμιξεν, ἵνα τῷ προσηνεῖ καὶ λείῳ τῆς ἀκοῆς τὸ ἐκ τῶν λόγων ὠφέλιμον λανθανόντως ὑποδεξώμεθα» (Βασιλείου, λόγος εις τὸν Α´ ψαλμὸ P.G 29,212B).
  διότι Πνεύμα το άγιο, βλέποντας ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε δύσκολοι στὸ νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν ἀρετὴ καὶ ἐπιρρεπεῖς στὴν ἡδονὴ, εἶδε ὅτι ἂν ἀναμιχθεῖ ἡ εὐχαρίστηση τῆς μουσικῆς μὲ τὰ εὐαγγελικὰ λόγια τοῦ κηρύγματος τότε εὐκολώτερα μπαίνουν στὴν ψυχὴ καὶ ριζώνουν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου